Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт

2. Поняття "транспортна безпека", "загрози транспортної безпеки" і їх класифікація

- система попередження, протидії та припинення злочинів, включаючи тероризм, у транспортній сфері;- система попередження на транспорті надзвичайних подій природного і техногенного характеру;

- система недопущення або мінімізації матеріальних і моральних збитків на транспорті від злочинів і надзвичайних подій;

- система спрямована на підвищення екологічної безпеки перевезень, екологічної стійкості транспортної системи;

- система реалізації цілей національної безпеки в транспортному комплексі в цілому.

Системний характер поняття транспортної безпеки визначає необхідність комплексного, системного вирішення проблем, наявних у цій сфері.

Транспортна безпеку спрямована на захист: пасажирів, власників, одержувачів і перевізників вантажів, власників і користувачів транспортних засобів, транспортного комплексу та його працівників, економіки і бюджету країни, навколишнього середовища від загроз в транспортному комплексі.

Транспортна безпеку покликана забезпечити:

1) безпечні для життя і здоров'я пасажирів умови проїзду;

2) безпека перевезень вантажів, багажу і вантажобагажу;

3) безпеку функціонування і експлуатації об'єктів і транспортних засобів;

4) економічну (в тому числі - зовнішньоекономічну) безпеку;

5) екологічну безпеку;

6) інформаційну безпеку;

7) пожежну безпеку;

8) санітарну безпеку;

9) хімічну, бактеріологічну, ядерну, та радіаційну безпеку;

10) мобілізаційну готовність галузей транспортного комплексу.

Основними загрозами на транспорті є:

- терористичні і диверсійні акції (угон або захоплення повітряних, морських, річкових суден, залізничного рухомого складу, автотранспорту, вибухи на залізничних вокзалах, на транспорті, диверсії проти гідротехнічних споруд та ін.);

- кримінальні дії проти пасажирів;

- кримінальні дії проти вантажів;

- надзвичайні події (аварії), обумовлені станом транспортних технічних систем (їх зношеністю, аварійністю, недосконалістю), порушенням правил експлуатації технічних систем, в тому числі, нормативних вимог з екологічної безпеки при перевезеннях, а також природними факторами, що створюють аварійну обстановку і тягнуть за собою матеріальні втрати і людські жертви.

До числа загроз слід віднести і негативні наслідки недостатньої розробленості нормативної правової бази, що регулює відносини в транспортній сфері, а також вади в правозастосовчій практиці. За характером джерел загрози поділяються на:

- загрози соціогенного характеру (неправомірне втручання у функціонування транспорту, тероризм, розкрадання, хуліганство, блокування шляхів і транспортних засобів, порушення правил експлуатації технічних засобів, недосконалість цих правил і законодавчої бази, що стосується транспортного комплексу);

- загрози техногенного характеру (породжені неякісним станом матеріально-технічної частини транспортної сфери, недостатнім рівнем кваліфікації обслуговуючого персоналу);

- загрози природного характеру (повені, зсуви, землетруси, снігові і піщані замети на дорогах, цунамі, тайфуни тощо).

Крім того, джерела загроз транспортної безпеки Російської Федерації ідентифікуються як "зовнішні" і "внутрішні". До зовнішніх джерел загроз відносять:

- діяльність іноземних політичних, економічних, військових, розвідувальних та транспортних структур, спрямована проти інтересів Російської Федерації в транспортній сфері;

- загострення міжнародної конкуренції за володіння новими транспортними ринками, новими транспортними технологіями і природними ресурсами;

- прагнення ряду країн до домінування на світовому транспортному просторі і витіснення Росії з традиційних транспортних ринків;

- збільшення технологічного відриву провідних держав світу від Росії і нарощування їх можливостей щодо протидії створенню конкурентоспроможних російських транспортних технологій;

- діяльність міжнародних терористичних організацій.До внутрішніх джерел загроз відносять:

- критичне матеріально-технічний стан деяких галузей транспортного комплексу;

- несприятливу криміногенну обстановку, що супроводжується тенденціями зрощування державних і кримінальних структур у транспортній сфері;

- недостатню координацію діяльності федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації по формуванню і реалізації єдиної державної політики в транспортному комплексі та забезпечення його безпеки;

Серйозні прорахунки, допущені на початковому етапі проведення економічних реформ, ослаблення системи державного регулювання і контролю, проникнення кримінальних структур в сферу управління бізнесом, великими виробництвами, торговими організаціями і товаропровідної мережами сприяють формуванню спектру загроз транспортної безпеки в економічній сфері. До їх числа відносяться:

- недостатня ефективність системи державного регулювання відносин у сфері транспорту, наявність структурних диспропорцій, перешкод встановленню ринкових відносин;

- проблеми ресурсної, фінансової та технологічної залежності національного транспорту від інших країн, відставання Росії від провідних країн за рівнем інформатизації сфери транспорту;

- недостатнє фінансування заходів щодо забезпечення транспортної безпеки Російської Федерації;

- зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів, нестача кваліфікованих фахівців у галузі забезпечення транспортної безпеки та ін.

Транспортний комплекс, включає в себе транспортну інфраструктуру в повному обсязі: всі види транспортних засобів, включаючи підземний, а також трубопроводи, всі види доріг і шляхів, мости і тунелі, контактні лінії, всі види станцій і вокзалів, стоянки автотранспортних засобів, суден, все види морських і річкових портів та портових засобів, гідротехнічні споруди, аеродроми, аеропорти, об'єкти системи зв'язку, навігації та управління рухом транспортних засобів, а також всі інші об'єкти забезпечують функціонування транспортного комп ЕКСАН: будови, пристрої та обладнання. За діапазону і рівню можливих загроз транспортна інфраструктура відноситься до числа найбільш критичних з об'єктів.

- зростанням транспортних перевезень небезпечних вантажів (ядерної зброї, нафти, хімічно небезпечних речовин, радіаційних матеріалів, відходів атомної промисловості до місця поховання);

- високим ступенем зношеності та аварійності об'єктів транспортного комплексу;

- зростанням інтенсивності руху транспорту в міру розвитку економіки країни, освоєння нових територій, налагодження роботи міжнародних транспортних коридорів;

- фактом вдосконалення методів і способів протиправної діяльності злочинних формувань, в першу чергу терористичних організацій, по відношенню до транспортного комплексу, посиленням небезпечної тенденції до об'єднання і координації їх діяльності на загальфедеральному і на міждержавному рівнях.

Тим часом діюча в країні державна система заходів щодо забезпечення безпеки на транспортних об'єктах, що застосовуються методи, прийоми і засоби захисту громадян і довкілля у випадках надзвичайних подій на транспорті не в повній мірі адекватні існуючим та потенційним загрозам.

Інформація про роботу «Транспортна безпека»

забезпечення транспортної безпеки (п. 8 ст. 1). При цьому законодавець визначив, що спеціалізовані організації в області забезпечення транспортної безпеки - це юридичні особи, акредитовані компетентними органами в галузі забезпечення транспортної безпеки для проведення оцінки вразливості об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів; - затвердити перелік.

безпосередньо при транспортуванні нафтопродуктів, до 25% небезпечних ситуацій може виникати при зливі нафтопродукту на АЗС або нафтобазі, до 10% небезпечних ситуацій зафіксовано при русі порожніх автоцистерн, мають місце аварійні ситуації при обслуговуванні автоцистерн (до 5%). Для кожного етапу визначаються вихідні дані для обґрунтування пріоритетів і обсягів необхідних конструктивних і.

Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт
Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт
Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт
Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт
Поняття транспортна безпека, загрози транспортної безпеки і їх класифікація - транспорт

безпеки. І це цілком зрозуміло, оскільки Закон «Про транспортної безпеки» покликаний регулювати суспільні відносини, які виникають в процесі дій, спрямованих на нейтралізацію будь-якої загрози транспортного комплексу країни, в той час як прийнятий закон регулює суспільні відносини, що виникають в процесі дій, спрямованих на припинення одних лише актів незаконного.Схожі статті